Usługi

Kancelaria prowadzi pełną, bieżącą obsługę klientów indywidualnych i oferuje pomoc w zakresie:

 

 • prawo rodzinne i osobowe:  sprawy o rozwód, separację,  podział majątku, alimenty,  ustanowienie rozdzielności majątkowej, a nadto sprawy dotyczące kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, rozwiązania przysposobienia, itp.,
 • prawo cywilne: sprawy windykacyjne, o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych,
 • prawo obrotu nieruchomościami: sprawy o ochronę własności, przywrócenie i ochronę posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, inne sprawy własnościowe,
 • prawo spadkowe: np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: sprawy o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenie do pracy, odszkodowanie,  świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki) i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS/KRUS, opiniowanie umów o pracę, kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
 • odszkodowania: sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy oraz błędami medycznymi, pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę i odszkodowania, pomoc w uzyskaniu świadczeń od firm ubezpieczeniowych, kompleksowe doradztwo w sprawach odszkodowawczych,
 • prawo administracyjne: odwołania od decyzji organów administracji publicznej, kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

 

Kancelaria świadczy usługi w następujących formach:

 

 • ustne porady prawne,
 • pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych, tj. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzanie na piśmie lub drogą elektroniczną,
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy w sprawach o wykroczenia lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria prowadzi pełną, bieżącą obsługę Klientów korporacyjnych i oferuje pomoc w zakresie:

 

 • zakładania, rejestracji i przekształcania spółek,
 • opracowywania i opiniowania umów,
 • praw autorskich, patentów, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych,
 • zaległości w płatnościach i windykacji należności,
 • spraw pracowniczych,
 • kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców,
 • udziału w negocjacjach.

 

Kancelaria Prawna Radca Prawny Anna Dawid-Krajewska

Bartosza Głowackiego 24

07-410 Ostrołęka

Telefon: 502 907 088

e-mail: prawnik.ostroleka@gmail.com

LOGO